Χρειάζεστε περισσότερες λειτουργίες ηλεκτρονικής παραγγελίας για εστιατόρια;

Έλεγχος μας Δημοφιλή προσθήκη WordPress που χρησιμοποιούνται για Online παραγγελία

Επωνυμία λευκής ετικέτας για WordPress GCP Plugin

Επωνυμία λευκής ετικέτας για WordPress GCP Plugin: We Provide an add-on to remove BizSwoop branding for a white label print template solution

BUY NOW

White Label Branding for the WordPress Plugin – Print Google Cloud Print GCP WooCommerce, product reference.

After purchasing the Plug-in Add-on, an email will be received with an automatic download to the Plug-in Add-on. Upload the Plugin to the Plug-ins directory. Active the Plug-in. Once the Plug-in is activated, the “Powered by BizSwoop” branding will be removed. You now have a white label print template.