Laatst bijgewerkt: december 2019

CPF Concepts, LLC wordt in dit beleid aangeduid als ("BizSwoop" of "Wij" of "Ons"), die de website beheert die zich bevindt op https://bizswoop.com en gerelateerde applicatie-programmeerinterfaces (API's), mobiele applicaties en onlinediensten (de "Website"). De volgende Servicevoorwaarden zijn een juridisch contract tussen u ("U") en CPF Concepts, LLC met betrekking tot uw gebruik van het BizSwoop-product en de service, www.bizswoop.com. Bezoekers en gebruikers van de website worden afzonderlijk aangeduid als "gebruiker" en gezamenlijk als "gebruikers".

LEES AANDACHTIG DE VOLGENDE SERVICEVOORWAARDEN. DOOR U TE REGISTREREN VOOR, TOEGANG TE BRENGEN OF DE WEBSITE TE GEBRUIKEN, ERKENT U DAT U HEBT GELEZEN, BEGREPEN EN AKKOORD TE ZIJN GEBONDEN AAN DE VOLGENDE VOORWAARDEN, MET INBEGRIP VAN DE BizSwoop-PRIVACYVERKLARING EN ELKE BIJKOMENDE RICHTLIJN (ALS BEGINSEL) , DE VOORWAARDEN").

ALS U EEN OUDER OF WACHTER BENT EN U STEMT TOESTEMMING IN VOOR UW KIND OM U TE REGISTREREN BIJ DE WEBSITE, GAAT U ERMEE AKKOORD GEBONDEN TE ZIJN AAN DEZE SERVICEVOORWAARDEN MET BETREKKING TOT HET GEBRUIK VAN DE WEBSITE DOOR DIT KIND.

1. Geschiktheid; Accounts. DE WEBSITE IS NIET BESCHIKBAAR VOOR (A) ALLE GEBRUIKERS DIE VOORAF ZIJN GESCHORST OF VERWIJDERD VAN DE WEBSITE DOOR BizSwoop OF (B) ENIGE PERSONEN ONDER DE LEEFTIJD VAN 13, wiens registratie niet is goedgekeurd door een wettelijke ouder of voogd. Door op de knop "Aan de slag" te klikken of door anderszins te gebruiken, informatie in te dienen via formulieren of een account voor de website te registreren, verklaart u (a) dat u niet eerder door BizSwoop bent opgeschort of van de website bent verwijderd; (b) dat u ofwel (i) minstens 13 jaar oud bent of (ii) uw ouder en / of voogd toestemming heeft gegeven voor uw gebruik van de website; en (c) dat uw registratie en uw gebruik van de website in overeenstemming is met alle toepasselijke wet- en regelgeving.
1.1 Account. Om bepaalde functies van de website te gebruiken, moet u zich registreren voor een account. Mogelijk wordt u gevraagd om een wachtwoord op te geven in verband met uw account. U bent zelf verantwoordelijk voor het handhaven van de vertrouwelijkheid van uw account en wachtwoord, en u stemt ermee in de verantwoordelijkheid te aanvaarden voor alle activiteiten die plaatsvinden onder uw account of wachtwoord. U stemt ermee in dat de informatie die u aan BizSwoop verstrekt, hetzij bij registratie of op enig ander moment, waar, nauwkeurig, actueel en volledig zal zijn. U gaat er ook mee akkoord dat u ervoor zult zorgen dat deze informatie te allen tijde accuraat en up-to-date wordt gehouden. Als u reden heeft om aan te nemen dat uw account niet langer veilig is (bijvoorbeeld in geval van verlies, diefstal of onbevoegde openbaarmaking of gebruik van uw account-ID of wachtwoord), gaat u ermee akkoord om BizSwoop onmiddellijk op de hoogte te stellen via hello@bizswoop.com . U bent mogelijk aansprakelijk voor de verliezen die BizSwoop of anderen lijden als gevolg van ongeoorloofd gebruik van uw website-account.

1.2 Geïntegreerde service. BizSwoop kan u toestaan om u te registreren voor de Website via of anderszins uw BizSwoop-account te koppelen aan bepaalde sociale netwerken of geïntegreerde diensten van derden, zoals producten of diensten van derden ("Geïntegreerde Dienst"). Door u te registreren voor de website met behulp van (of anderszins toegang te verlenen tot) een geïntegreerde service, gaat u ermee akkoord dat BizSwoop toegang heeft tot de accountgegevens van uw geïntegreerde service en gaat u akkoord met alle voorwaarden van de geïntegreerde service met betrekking tot uw gebruik van de website via de geïntegreerde dienst. U gaat ermee akkoord dat elke Geïntegreerde Service een Referentiesite is (zoals hieronder gedefinieerd) en dat u als enige verantwoordelijk bent voor uw interacties met de Geïntegreerde Service als gevolg van toegang tot de Website via de Geïntegreerde Service. BizSwoop heeft geen controle over de praktijken van geïntegreerde services en u wordt geadviseerd om het privacybeleid en de algemene voorwaarden te lezen van elke geïntegreerde service die u gebruikt om hun praktijken te begrijpen.

1.3 Kindgebruiker. Als u een gebruiker van de website bent en jonger bent dan 13 jaar ("kindgebruiker"), mag u geen account voor de website registreren zonder toestemming en goedkeuring van uw wettelijke ouder of voogd. Een Kindgebruiker die het registratieproces voor zichzelf start zonder een Oudergebruiker, kan het registratieproces beperken totdat een Oudergebruiker de verantwoordelijkheid voor het Kindgebruikersaccount goedkeurt of op zich neemt. Bovendien kan een Kindgebruiker de Website gebruiken indien geregistreerd via bepaalde organisaties. Verder kan een Kindgebruiker in bepaalde gevallen onze Website gebruiken via een van de applicaties van derden die integreren in of met de Website. Als een Kindgebruiker die zich via dergelijke externe organisaties heeft geregistreerd, mogen applicaties van derden de Website alleen gebruiken zolang BizSwoop redelijkerwijs van mening is dat dergelijke toegang is verleend door de ouder of voogd van de Kindgebruiker.

2. Privacyverklaring. Uw privacy is belangrijk voor BizSwoop. Lees de BizSwoop Privacyverklaring, die hierbij is opgenomen in de Voorwaarden, zorgvuldig door voor informatie met betrekking tot het verzamelen, gebruiken en openbaar maken van uw persoonlijke informatie door BizSwoop.

3. API-voorwaarden; Andere richtlijnen.
3.1 API-voorwaarden. Gebruikers die een van de applicatieprogrammeerinterfaces ("API's") van BizSwoop gebruiken, stemmen er bovendien mee in gebonden te zijn aan de API-servicevoorwaarden van BizSwoop.
3.2 Andere richtlijnen. Wanneer u de website gebruikt, bent u onderworpen aan aanvullende geposte richtlijnen of regels die van toepassing zijn op specifieke services en functies die van tijd tot tijd kunnen worden gepost (de "richtlijnen"). Al dergelijke richtlijnen worden hierbij door verwijzing opgenomen in de voorwaarden.

4. Wijziging van de voorwaarden. BizSwoop behoudt zich het recht voor om, naar eigen goeddunken, delen van de Voorwaarden op elk moment te wijzigen, aan te passen, toe te voegen of te verwijderen. Controleer de voorwaarden en eventuele richtlijnen regelmatig op wijzigingen. Uw voortgezet gebruik van de website na het plaatsen van wijzigingen betekent dat u bindend akkoord gaat met dergelijke wijzigingen. Voor wezenlijke wijzigingen in de Voorwaarden, zal BizSwoop redelijke inspanningen leveren om u op de hoogte te stellen van dergelijke gewijzigde Voorwaarden, zoals door een e-mailmelding naar het adres dat aan uw account is gekoppeld of door een kennisgeving op de Website te plaatsen, en dergelijke gewijzigde voorwaarden zullen effectief zijn tegen u op de eerste van (i) uw daadwerkelijke kennisgeving van dergelijke wijzigingen en (ii) dertig dagen nadat BizSwoop een redelijke poging heeft gedaan om u een dergelijke kennisgeving te sturen. Geschillen die onder deze voorwaarden ontstaan, zullen worden opgelost in overeenstemming met de versie van de voorwaarden die van kracht waren op het moment dat het geschil ontstond.

5. Licentieverlening voor gebruikersinhoud; Verklaringen en garanties.
5.1 Gebruikersinhoud. BizSwoop kan toestaan dat (a) het plaatsen en / of publiceren door U en andere Gebruikers van opmerkingen, vragen, opmerkingen, beoordelingen, recensies, afbeeldingen, video's en ander audiovisueel materiaal en communicatie (gezamenlijk “Gebruikersposts”) en (b ) het plaatsen, creëren of wijzigen door U en andere gebruikers van computercode (inclusief broncode en objectcode) ("Gebruikerscode") (Gebruikersposts en Gebruikerscode, gezamenlijk "Gebruikersinhoud"). U begrijpt dat BizSwoop, ongeacht of dergelijke Gebruikersinhoud wordt gepubliceerd, geen vertrouwelijkheid garandeert met betrekking tot inzendingen.
5.2 Licentieverlening aan BizSwoop. Door gebruikersinhoud op of via de website te plaatsen, in te dienen of te verspreiden, verleent u hierbij aan BizSwoop een wereldwijd, niet-exclusief, overdraagbaar, toewijsbaar, volledig betaald, royaltyvrij, eeuwigdurend, onherroepelijk recht en licentie voor het hosten, overdragen, uw Gebruikersinhoud geheel of gedeeltelijk in alle media-indelingen en via alle mediakanalen weergeven, uitvoeren, reproduceren, verspreiden, afgeleide werken voorbereiden van, gebruiken, maken, hebben gemaakt, verkopen, te koop aanbieden, importeren en anderszins exploiteren (nu bekend of hierna ontwikkeld).
5.3 Licentieverlening aan gebruikers.
(a) Gebruikersposts. Door het plaatsen, indienen of verspreiden van gebruikersposts via de website, verleent u hierbij aan elke gebruiker van de website een niet-exclusieve licentie voor toegang tot en gebruik van uw gebruikersposts op elke manier die is toegestaan of beschikbaar is gesteld door BizSwoop op of via de website.
(b) Gebruikerscode. Door het plaatsen, indienen of verspreiden van gebruikerscode via de website, verleent u hierbij aan elke gebruiker van de website een niet-exclusieve licentie voor toegang, gebruik, reproductie en verspreiding van uw gebruikerscode zoals volledig toegestaan onder en in overeenstemming met de voorwaarden van , de MIT-licentie (momenteel beschikbaar op: https://opensource.org/licenses/mit-license.php) (de "MIT-licentie").
5.4 Vertegenwoordigingen en garanties van gebruikersinhoud. U bent als enige verantwoordelijk voor uw gebruikersinhoud en de gevolgen van het plaatsen, maken of publiceren ervan. U verklaart en garandeert dat: (1) U de maker en eigenaar bent van of beschikt over de benodigde licenties, rechten, toestemmingen en toestemmingen om de gebruikers van BizSwoop en BizSwoop te gebruiken om uw gebruikersinhoud te gebruiken en te distribueren indien nodig om de licenties uit te oefenen verleend door u in deze voorwaarden en op de manier zoals beoogd door BizSwoop en deze voorwaarden; (2) uw Gebruikersinhoud zal niet en zal niet: (a) inbreuk maken op, inbreuk maken op of misbruik maken van enig recht van derden, met inbegrip van enig auteursrecht, handelsmerk, octrooi, handelsgeheim, moreel recht, privacyrecht, recht op publiciteit of enige andere ander intellectueel eigendom of eigendomsrecht of (b) laster, laster, smaad of inbreuk maken op het recht op privacy, publiciteit of andere eigendomsrechten van enige andere persoon; en (3) uw Gebruikersinhoud bevat geen virussen, adware, spyware, wormen of andere kwaadaardige code.
5.5 Toegang tot uw gebruikersinhoud. BizSwoop kan gebruikers toestaan hun gebruikersinhoud te delen met een selecte groep andere gebruikers, of hun gebruikersinhoud openbaar te maken zodat iedereen (zelfs niet-website-gebruikers) deze kan bekijken. U erkent en gaat ermee akkoord dat, hoewel BizSwoop bepaalde functies kan bieden waarmee u bepaalde gebruikersinhoud die u van anderen maakt, kunt beperken, BizSwoop niet garandeert dat dergelijke gebruikersinhoud nooit voor anderen toegankelijk zal zijn. In het geval van ongeoorloofde toegang, zal BizSwoop redelijke inspanningen leveren om u op de hoogte te stellen overeenkomstig Sectie 14.1 hieronder. BizSwoop WIJST HIERBIJ ELKE AANSPRAKELIJKHEID AF MET BETREKKING TOT ENIGE ONGEAUTORISEERDE TOEGANG TOT ENIGE BEPERKTE GEBRUIKERSINHOUD.
5.6 Disclaimer voor gebruikersinhoud. U begrijpt dat u bij het gebruik van de website wordt blootgesteld aan gebruikersinhoud uit verschillende bronnen en dat BizSwoop niet verantwoordelijk is voor de nauwkeurigheid, bruikbaarheid of intellectuele eigendomsrechten van of met betrekking tot dergelijke gebruikersinhoud. U begrijpt en erkent verder dat u mogelijk wordt blootgesteld aan gebruikersinhoud die onnauwkeurig, aanstootgevend, onfatsoenlijk of aanstootgevend is, en u stemt ermee in af te zien van en af te zien van alle wettelijke of billijke rechten of rechtsmiddelen die u heeft of mogelijk heeft tegen BizSwoop met respect daartoe. BizSwoop onderschrijft geen Gebruikersinhoud of enige mening, aanbeveling of advies daarin uitgedrukt, en BizSwoop wijst uitdrukkelijk alle aansprakelijkheid af in verband met Gebruikersinhoud.

6. Digital Millennium Copyright Act. Het is het beleid van BizSwoop om te reageren op meldingen van vermeende auteursrechtschendingen die voldoen aan de Digital Millennium Copyright Act. Ga voor meer informatie naar de DMCA-meldingsrichtlijnen van BizSwoop. BizSwoop zal uw toegang tot de website onmiddellijk en zonder kennisgeving beëindigen als u door BizSwoop bent bepaald als een "herhaalde inbreukmaker". Een herhaalde inbreukmaker is een gebruiker die meer dan tweemaal door BizSwoop op de hoogte is gebracht van schendingen van de activiteiten en / of die gebruikersinhoud of andere door de gebruiker ingezonden inhoud meer dan tweemaal van de website heeft verwijderd.

7. Eigen materialen; Licenties
7.1 Eigen materialen. De website is eigendom van en wordt beheerd door BizSwoop. De visuele interfaces, afbeeldingen, ontwerp, compilatie, informatie, computercode (inclusief broncode of objectcode), software, diensten, inhoud, video's en oefeningen, en alle andere elementen van de website (het "websitemateriaal") worden beschermd door Amerikaanse en internationale copyright-, patent- en handelsmerkwetten, internationale conventies en andere toepasselijke wetten met betrekking tot intellectuele eigendom en eigendomsrechten. Behalve voor Gebruikersinhoud die wordt geleverd door en eigendom is van Gebruikers en behalve zoals anderszins uiteengezet in deze Sectie 7, zijn alle Websitematerialen en alle handelsmerken, servicemerken en handelsnamen, opgenomen op of beschikbaar via de Website, eigendom van of in licentie gegeven aan BizSwoop , en BizSwoop behoudt alle rechten daarin en daarop niet uitdrukkelijk verleend door deze voorwaarden.
7.2 Gelicentieerde inhoud. BizSwoop kan op de Website bepaalde video's, oefeningen en aanverwant aanvullend materiaal beschikbaar stellen dat eigendom is van BizSwoop of haar externe licentiegevers (de "Gelicentieerde inhoud"). BizSwoop verleent u een niet-exclusief, niet-overdraagbaar recht op toegang tot en gebruik van de gelicentieerde inhoud zoals door BizSwoop beschikbaar gesteld op de website, uitsluitend voor uw persoonlijke, niet-commerciële doeleinden. Tenzij op de website uitdrukkelijk is aangegeven dat een bepaald item met gelicentieerde inhoud onder alternatieve licentievoorwaarden beschikbaar wordt gesteld aan gebruikers, mag u de gelicentieerde inhoud niet downloaden, distribueren, verkopen, leasen, wijzigen of anderszins toegang verlenen aan derden.
(a) Alternatieve licenties. In bepaalde gevallen kunnen BizSwoop of haar licentiegevers gelicentieerde inhoud beschikbaar stellen onder alternatieve licentievoorwaarden, zoals een variant van de Creative Commons-licentie (zoals hieronder gedefinieerd) (elk een "alternatieve licentie"). Waar uitdrukkelijk als zodanig aangegeven op de website en onder voorbehoud van de voorwaarden van deze voorwaarden, wordt de toepasselijke gelicentieerde inhoud aan u in licentie gegeven onder de voorwaarden van de alternatieve licentie. Door dergelijke gelicentieerde inhoud te gebruiken, downloaden of anderszins te openen, gaat u ermee akkoord om volledig te voldoen aan alle voorwaarden van een dergelijke alternatieve licentie.
(b) Creative Commons-licentie. Tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven op de website met betrekking tot een bepaald item met gelicentieerde inhoud, wordt elke verwijzing naar de "Creative Commons", "CC" of een gelijkaardige licentie beschouwd als een verwijzing naar de Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Amerikaanse licentie (beschikbaar op https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/us/) (de "Creative Commons-licentie").
7.3 Licentiecode. BizSwoop kan op of via de Website bepaalde door de gebruiker leesbare broncode beschikbaar stellen, of toestaan dat Gebruikers deze kunnen maken en beschikbaar stellen in verband met de "Computer Science" -modules of oefeningen die beschikbaar zijn op de Website (de "Gelicentieerde Code"). Tenzij anders aangegeven, is alle gelicentieerde code eigendom van BizSwoop of derde licentiegevers en wordt, onder voorbehoud van de voorwaarden van deze voorwaarden, aan u in licentie gegeven onder de voorwaarden van de MIT-licentie. Door dergelijke gelicentieerde code te downloaden of anderszins te openen, gaat u ermee akkoord alle voorwaarden van de MIT-licentie na te leven.
7.4 Niet-commercieel gebruik. De gelicentieerde inhoud en de gelicentieerde code zijn uitsluitend bedoeld voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik. Zonder het voorgaande te beperken, en niettegenstaande de voorwaarden van enige alternatieve licentie voor dergelijke gelicentieerde inhoud, mag de gelicentieerde inhoud niet worden gebruikt, gedistribueerd of anderszins worden geëxploiteerd voor commerciële doeleinden, commercieel voordeel of particuliere financiële compensatie, tenzij anders vooraf schriftelijk overeengekomen door BizSwoop .
(a) Ontoelaatbaar gebruik. Zonder de algemeenheid van het voorgaande te beperken, zijn de volgende soorten gebruik dat BizSwoop uitdrukkelijk definieert als zijnde buiten het "niet-commerciële" gebruik vallen:
ik. de verkoop of verhuur van (1) enig deel van de gelicentieerde inhoud, (2) afgeleide werken die ten minste gedeeltelijk zijn gebaseerd op de gelicentieerde inhoud, of (3) collectief werk dat een deel van de gelicentieerde inhoud omvat;
ii. het aanbieden van training, ondersteuning of redactionele diensten die de gelicentieerde inhoud gebruiken of ernaar verwijzen in ruil voor een vergoeding; en
iii. de verkoop van advertenties, sponsoring of promoties geplaatst op de gelicentieerde inhoud, of een deel daarvan, of de verkoop van advertenties, sponsoring of promoties op een website of blog die een deel van het gelicentieerde materiaal bevat, inclusief maar niet beperkt tot “pop- advertenties plaatsen ”.
(b) Gebruik karakterisering. Of een bepaald gebruik van de gelicentieerde inhoud "niet-commercieel" is, hangt af van het gebruik, niet van de gebruiker. Een gebruik van de gelicentieerde inhoud waarvoor gebruikers niet hoeven te betalen en een entiteit geen commercieel voordeel biedt, is dus "niet-commercieel", zelfs als dit gebruik door een commerciële entiteit wordt gedaan. Omgekeerd is elk gebruik waarbij gebruikers in rekening worden gebracht in verband met hun toegang tot de gelicentieerde inhoud niet "niet-commercieel", zelfs niet als dit gebruik is door een non-profitorganisatie. Als voorbeeld is het gebruik van de gelicentieerde inhoud door een winstgevende onderneming voor interne professionele ontwikkeling of training van werknemers toegestaan, zolang de onderneming voor dergelijk gebruik geen directe of indirecte kosten in rekening brengt. Omgekeerd, als een ander voorbeeld, is het gebruik van de gelicentieerde inhoud door een non-profitorganisatie in verband met een op vergoedingen gebaseerde training of programma NIET "niet-commercieel" en is het niet toegestaan.

8. Verboden gedrag.
U GAAT ERMEE AKKOORD DAT U NIET:
8.1. de website gebruiken voor commercieel gebruik of enig doel, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk toegestaan door BizSwoop, met dien verstande dat de website en gerelateerde diensten uitsluitend bedoeld zijn voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik;
8.2 Behalve zoals uitdrukkelijk toegestaan onder Secties 5.3 en 7 van deze Voorwaarden, verhuren, leasen, lenen, verkopen, doorverkopen, in sublicentie geven, distribueren of anderszins overdragen van de licenties voor Websitematerialen;
8.3 lasterlijke, lasterlijke of onnauwkeurige gebruikersinhoud of andere inhoud plaatsen, uploaden of verspreiden;
8.4 Gebruikersinhoud of andere inhoud plaatsen, uploaden of verspreiden die onwettig is of die een redelijk persoon zou kunnen beschouwen als aanstootgevend, aanstootgevend, onfatsoenlijk, pornografisch, intimiderend, bedreigend, gênant, verontrustend, vulgair, haatdragend, racistisch of etnisch aanstootgevend, of anderszins ongepast;
8.5 zich voor te doen als een persoon of entiteit, ten onrechte een band met een persoon of entiteit te claimen, of zonder toestemming toegang te krijgen tot de website-accounts van anderen, of enige andere frauduleuze activiteit te verrichten;
8.6 de copyright- of andere eigendomsrechtenvermeldingen op de website of op enige gelicentieerde inhoud, licentiecode of gebruikersinhoud verwijderen;
8.7 beweren, of autoriseren, assisteren of aanmoedigen om een derde partij, tegen BizSwoop of een van haar gelieerde ondernemingen of licentiegevers, te verzoeken een octrooi-inbreuk of andere inbreuk op intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot gelicentieerde inhoud, licentiecode of gebruikersinhoud die u hebt gebruikt, ingediend of anderszins beschikbaar gesteld op of via de Website;
8.8 ongevraagde aanbiedingen, advertenties, voorstellen doen of ongewenste e-mail of spam sturen naar andere gebruikers van de website (inclusief, maar niet beperkt tot, ongevraagde reclame, promotiemateriaal of ander wervingsmateriaal, bulkmail van commerciële advertenties, kettingpost, informatief aankondigingen, liefdadigheidsverzoeken en handtekeningenverzoeken);
8.9 de website gebruiken voor illegale doeleinden of in strijd zijn met lokale, provinciale, nationale of internationale wetgeving, inclusief maar niet beperkt tot wetten met betrekking tot intellectuele eigendom en andere eigendomsrechten, gegevensbescherming en privacy;
8.10 Gebruikers van de website belasteren, lastigvallen, misbruiken, bedreigen of bedriegen, of persoonlijke informatie over gebruikers of derden verzamelen of proberen te verzamelen zonder hun toestemming;
8.11 het verwijderen, omzeilen, uitschakelen, beschadigen of anderszins verstoren van beveiligingsgerelateerde functies van de website, gelicentieerde inhoud, licentiecode of gebruikersinhoud, functies die het gebruik of kopiëren van inhoud die toegankelijk is via de website voorkomen of beperken, of functies die afdwingen beperkingen op het gebruik van de website, gelicentieerde inhoud, licentiecode of gebruikersinhoud;
8.12 reverse-engineeren, decompileren, demonteren of anderszins proberen de broncode van de website of een deel daarvan te achterhalen, behalve en alleen voor zover dergelijke activiteit uitdrukkelijk is toegestaan door de toepasselijke wetgeving, ondanks deze beperking;
8.13 afgeleide werken wijzigen, aanpassen, vertalen of maken op basis van de Website of een deel daarvan, behalve en alleen voor zover uitdrukkelijk toegestaan door BizSwoop hierin of voor zover de voorgaande beperking uitdrukkelijk is verboden door de toepasselijke wetgeving; of
8.14 opzettelijk de werking van de website of het plezier van de gebruiker op welke manier dan ook verstoren of beschadigen, inclusief maar niet beperkt door deelname aan eventuele denial-of-service-aanvallen of door het uploaden of anderszins verspreiden van virussen, adware, spyware, wormen of andere kwaadaardige code.

9. Sites, producten en diensten van derden; Links. De website kan links of verwijzingen naar andere websites of services bevatten, uitsluitend voor het gemak van de gebruikers ("referentiesites"). BizSwoop onderschrijft dergelijke referentiesites of de informatie, materialen, producten of diensten op of toegankelijk via referentiesites niet. TOEGANG EN GEBRUIK VAN REFERENTIESITES, INCLUSIEF DE INFORMATIE, MATERIALEN, PRODUCTEN EN DIENSTEN OP OF BESCHIKBAAR VIA REFERENTIESITES IS UITSLUITEND OP EIGEN RISICO.

10. Beëindiging.
10.1 Beëindiging door BizSwoop. BizSwoop, naar eigen goeddunken, om welke reden dan ook, en zonder boete, kan elk account (of een deel daarvan) dat u heeft met BizSwoop of uw gebruik van de website beëindigen en (een deel van) uw account verwijderen en weggooien, Gebruikersprofiel en gebruikersinhoud, op elk moment. BizSwoop kan ook naar eigen goeddunken en op elk moment de toegang tot de website of een deel daarvan beëindigen, met of zonder kennisgeving. U gaat ermee akkoord dat elke beëindiging van uw toegang tot de website of een account dat u mogelijk heeft, of een deel daarvan, zonder voorafgaande kennisgeving kan worden beïnvloed, en u gaat ermee akkoord dat BizSwoop niet aansprakelijk is jegens u of een derde partij voor een dergelijke beëindiging. Elke vermoedelijke frauduleuze, beledigende of illegale activiteit kan worden doorverwezen naar de juiste wetshandhavingsinstanties. Deze rechtsmiddelen zijn een aanvulling op alle andere rechtsmiddelen die BizSwoop wettelijk of in eigen vermogen kan hebben. Zoals hierin besproken, staat BizSwoop geen copyright, handelsmerken of andere inbreukmakende activiteiten op de website toe op intellectueel eigendom, en beëindigt het de toegang tot de website en verwijdert het alle gebruikersinhoud of andere inhoud die wordt ingediend door gebruikers die herhaaldelijk inbreuk worden gemaakt. .
10.2 Beëindiging door u. Uw enige remedie met betrekking tot ontevredenheid met (i) de Website, (ii) enige voorwaarde van deze Servicevoorwaarden, (iii) Richtlijnen, (iv) enig beleid of elke praktijk van BizSwoop bij het beheren van de Website, of (v) enige inhoud of informatie die via de website wordt verzonden, is om de voorwaarden en uw account te beëindigen. U kunt de voorwaarden op elk moment beëindigen door uw aanmeldingsaccount bij de website te verwijderen en het gebruik van alle delen van de website te beëindigen.

11. Vrijwaring. U stemt ermee in om BizSwoop, de aan haar gelieerde bedrijven, aannemers, werknemers, agenten en haar externe leveranciers, licentiegevers en partners ("BizSwoop Indemnitees") te vrijwaren, te verdedigen en te vrijwaren voor claims, verliezen, schade, aansprakelijkheden en kosten (inclusief juridische kosten en uitgaven), voortvloeiend uit elk gebruik of misbruik, enige schending van de Voorwaarden, of elke schending van de verklaringen, garanties en convenanten die hierin zijn gemaakt, hetzij door U of door een Kindgebruiker die met u verbonden is als u een Oudergebruiker of Coach. BizSwoop behoudt zich het recht voor om, op uw kosten, de exclusieve verdediging en controle op zich te nemen van alle zaken waarvoor u BizSwoop moet vrijwaren, en u gaat ermee akkoord mee te werken aan de verdediging van BizSwoop tegen deze claims. BizSwoop zal redelijke inspanningen leveren om U op de hoogte te stellen van een dergelijke claim, actie of procedure wanneer zij hiervan op de hoogte is.

12. Vrijwaringen; Geen garanties
12.1 Geen garanties. DE WEBSITE EN RAADPLEGENDE DIENSTEN EN ALLE GEGEVENS, INFORMATIE, SOFTWARE, WEBSITE-MATERIALEN, INHOUD, GEBRUIKERSINHOUD, REFERENTIESITES, DIENSTEN OF TOEPASSINGEN DIE BESCHIKBAAR ZIJN IN VERBAND MET OF VIA DE WEBSITE, WORDEN GELEVERD OP EEN "ZOALS HET IS" "ZOALS BESCHIKBAAR, ”EN“ MET ALLE FOUTEN ”BASIS. VOOR ZOVER TOEGESTAAN IN TOEPASSELIJK RECHT, BizSwoop EN ZIJN GELIEERDE ONDERNEMINGEN EN LICENTIEGEVERS, WIJZEN ALLE GARANTIES EN VOORWAARDEN AF, INDIEN WETTELIJK, EXPLICIET OF IMPLICIET, MET INBEGRIP VAN ALLE RECHTMIDDELENVOORWAARDEN. PURPOSE, TITEL EN NIET-INBREUK. GEEN ADVIES OF INFORMATIE, OOK MONDELING OF SCHRIFTELIJK, VERKREGEN DOOR U VAN BizSwoop OF VIA DE WEBSITE GEEFT GEEN GARANTIE DIE NIET UITDRUKKELIJK HIERIN IS VERMELD.
12.2 Inhoud. BizSwoop, EN ZIJN LEVERANCIERS, LICENTIEGEVERS EN AANGESLOTEN, GARANDEREN NIET DAT DE WEBSITE OF ENIGE GEGEVENS, GEBRUIKERSINHOUD, FUNCTIES OF ENIGE ANDERE INFORMATIE AANGEBODEN OP OF VIA DE WEBSITE ONONDERBROKEN ZAL ZIJN, OF VRIJ VAN FOUTEN, VIRUSSEN OF ANDERE SCHADEN EN GARANDEER NIET DAT ELK VAN HET VOORGAANDE ZAL WORDEN gecorrigeerd.
12.3 Schade aan uw computer. U BEGRIJPT EN GAAT ERMEE AKKOORD DAT UW GEBRUIK, TOEGANG, DOWNLOAD OF ANDERSZINS VERKRIJGEN VAN INHOUD, WEBSITE-MATERIALEN, SOFTWARE OF GEGEVENS VIA DE WEBSITE (INCLUSIEF VIA ELKE API'S) OP UW EIGEN RECHT EN RISICO ZAL ZIJN, ZAL U ZELF ZAL ZIJN. ELKE SCHADE AAN UW EIGENDOM (MET INBEGRIP VAN UW COMPUTERSYSTEEM) OF VERLIES VAN GEGEVENS DIE ERUIT KOMEN.
12.4 Beperkingen door toepasselijk recht. IN SOMMIGE STATEN OF ANDERE RECHTSGEBIEDEN IS DE UITSLUITING VAN IMPLICIETE GARANTIES NIET TOEGESTAAN, DUS ZIJN DE BOVENSTAANDE UITSLUITINGEN MOGELIJK NIET OP U VAN TOEPASSING. MOGELIJK HEEFT U OOK ANDERE RECHTEN DIE VAN STAAT TOT STAAT EN RECHTSGEBIED TOT RECHTSGEBIED VERSCHILLEN.

13. Beperking van aansprakelijkheid en schade.
13.1 Beperking van aansprakelijkheid. IN GEEN GEVAL, MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT, NALATIGHEID, ZAL BizSwoop OF ZIJN GELIEERDE ONDERNEMERS, WERKNEMERS, AGENTEN OF PARTIJEN VAN DERDEN, LICENTIEGEVERS OF LEVERANCIERS AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR ENIGE SPECIALE, ONGEVALLEN, ONGEVALLEN, , OF VOORBEELDSCHADE (MET INBEGRIP VAN ZONDER BEPERKING SCHADE DIE VOORTVLOEIT DOOR ENIGE ONGEACHTE GERECHTELIJKE SCHULD OF JURIDISCHE GESCHIL, VERLOREN ZAKEN, VERLOREN INKOMSTEN OF WINST, VERLIES VAN GEGEVENS OF ENIGE ANDERE EIGENLIJKE OF NIET-EIGENLIJKE VERLIES OF ONDERSCHADE) OF MET BETREKKING TOT DE VOORWAARDEN OF UW GEBRUIK VAN (OF ONMOGELIJKHEID OM TE GEBRUIKEN) DE WEBSITE OF ENIGE REFERENTIESITES, OF ENIGE ANDERE INTERACTIES MET BizSwoop, ZELFS ALS BizSwoop OF EEN BizSwoop GEAUTORISEERDE VERTEGENWOORDIGER IS GEADVISEERD DOOR DE POSSIBILITY VAN DERGELIJKE SCHADE. TOEPASSELIJKE WETGEVING IS MOGELIJK NIET DE BEPERKING OF UITSLUITING VAN AANSPRAKELIJKHEID OF INCIDENTELE OF GEVOLGSCHADE TOEGESTAAN, DUS IS DE BOVENSTAANDE BEPERKING OF UITSLUITING MOGELIJK NIET OP U VAN TOEPASSING. IN DERGELIJKE GEVALLEN IS DE AANSPRAKELIJKHEID VAN BizSwoop BEPERKT VOOR ZOVER DE TOEPASSELIJKE WETGEVING TOEGESTAAN.

13.2 Beperking van schade. IN GEEN GEVAL ZULLEN BizSwoop'S OF HAAR AANGESLOTEN ', AANNEMERS', WERKNEMERS ', AGENTEN', OF DERDEN PARTNERS ', LICENTIEGEVERS' ', OF TOTALE AANSPRAKELIJKHEID VAN U VOOR ALLE SCHADE, VERLIES EN OORZAKEN DIE VOORTVLOEIEN UIT OF MET BETREKKING TOT DE VOORWAARDEN OF UW GEBRUIK VAN DE WEBSITE OF UW INTERACTIE MET ANDERE GEBRUIKERS VAN DE WEBSITE (OF IN CONTRACT, TORT (INCLUSIEF NALATIGHEID), GARANTIE OF ANDERSZINS), OVERSCHRIJD HET BEDRAG DAT U HEEFT BETAALD VOOR TOEGANG TOT DE WEBSITE TIJDENS DE WEBSITE TWAALF MAANDEN ONMIDDELLIJK VOORAFGAAND AAN DE DATUM VAN DE VORDERING OF HONDERD DOLLARS, WELKE MEER IS GROTER.
13.3 Basis van het koopje. U ERKENT EN GAAT ERMEE AKKOORD DAT BizSwoop DE WEBSITE HEEFT AANGEBODEN EN IN VERBAND MET DE AFWIJZINGEN EN DE BEPERKINGEN VAN AANSPRAKELIJKHEID DIE HIERIN ZIJN GEGEVEN, DAT DE AFWIJZINGEN EN DE BEPERKINGEN VAN AANSPRAKELIJKHEID DIE U HIERIN HEEFT GERECHTIGD OP EEN RETOURBESCHERMING ZIJN TOEGEPAST. EN BizSwoop, EN DAT DE DISCLAIMERS EN DE BEPERKINGEN VAN AANSPRAKELIJKHEID DIE HIERIN ZIJN VASTGESTELD EEN ESSENTIËLE BASIS VAN DE KOOPJE TUSSEN U EN BizSwoop VORMEN. BizSwoop KAN DE WEBSITE NIET ZONDER ECONOMISCH REDELIJKE AANBIEDING AANBIEDEN ZONDER DEZE BEPERKINGEN.

14. Diversen.
14.1 Kennisgeving. BizSwoop kan u kennisgevingen verstrekken, inclusief die met betrekking tot wijzigingen in de Voorwaarden, per e-mail, gewone post, berichten op de Website of andere redelijke middelen. Kennisgeving wordt geacht te zijn ontvangen vierentwintig uur nadat de e-mail is verzonden, tenzij BizSwoop wordt geïnformeerd dat het e-mailadres ongeldig is. Als alternatief kunnen we u per e-mail een juridische kennisgeving sturen naar een postadres, indien u dit via de website verstrekt. In dat geval wordt de kennisgeving geacht te zijn gedaan drie dagen na de verzenddatum. Kennisgeving die op de website is geplaatst, wordt geacht 5 dagen na de eerste plaatsing te zijn gegeven.
14.2 Ontheffing. Het feit dat BizSwoop geen enkel recht of bepaling van de Voorwaarden uitoefent of afdwingt, betekent niet dat afstand wordt gedaan van een dergelijk recht of deze bepaling. Elke verklaring van afstand van enige bepaling van de Voorwaarden is alleen van kracht indien deze schriftelijk is ondertekend en ondertekend door BizSwoop.
14.3 Geschillenbeslechting en arbitrage.
(a) Toepasselijk recht. De voorwaarden worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van de staat Californië, zonder gevolg te geven aan beginselen van wetsconflicten.
(b) Arbitrage. Voor elke claim met betrekking tot de Voorwaarden of de Website, met uitzondering van vorderingen tot staking of andere billijke verlichting, waarbij het totale gevraagde bedrag minder is dan tienduizend Amerikaanse dollars ($10.000,00 USD), kan BizSwoop of u op elk moment in of tijdens een geschil of procedure om de claim op te lossen door middel van bindende, niet op schijn gebaseerde arbitrage. Een partij die voor arbitrage kiest, zal deze initiëren via een gevestigde aanbieder van alternatieve geschillenbeslechting ("ADR") die onderling is overeengekomen door de partijen. De ADR-aanbieder en de partijen moeten zich aan de volgende regels houden: (a) de arbitrage wordt, naar keuze van de partij die verlichting zoekt, telefonisch, online of uitsluitend gebaseerd op schriftelijke opmerkingen; b) de arbitrage behelst geen persoonlijke verschijning door de partijen of getuigen, tenzij onderling anders overeengekomen door de partijen; en (c) elk oordeel over de uitspraak van de arbiter kan worden voorgelegd aan elke bevoegde rechtbank.
(c) Bevoegdheid. U stemt ermee in dat elke actie in rechte of in billijkheid die voortvloeit uit of verband houdt met de Voorwaarden of BizSwoop alleen zal worden ingediend bij de staats- of federale rechtbanken in en voor Santa Clara County, Californië, en elk van U en BizSwoop stemt hierbij in en dient zich in bij de persoonlijke en exclusieve jurisdictie van dergelijke rechtbanken met het oog op het voeren van een rechtsgeding, behalve zoals bepaald in artikel 14.3 (b) met betrekking tot arbitrage. Desalniettemin mag BizSwoop nog steeds een voorlopige voorziening of andere billijke vrijstelling aanvragen om haar intellectuele eigendomsrechten te beschermen of af te dwingen bij een bevoegde rechtbank.
(d) Onjuist ingediende claims. Alle claims die u tegen BizSwoop indient, moeten worden afgehandeld in overeenstemming met dit artikel 14.3. Alle claims die zijn ingediend of die in strijd zijn met dit artikel 14.3, worden beschouwd als onjuist ingediend. Indien een van beide partijen een claim indient die in strijd is met dit artikel 14.3, kan de andere partij de honoraria en kosten van de advocaat tot duizend Amerikaanse dollar ($1.000,00 USD) terugvorderen, op voorwaarde dat een dergelijke partij die dergelijke vergoedingen aanvraagt, de andere schriftelijk op de hoogte heeft gesteld van de onjuist ingediende claim en de ander heeft nagelaten de claim onmiddellijk in te trekken.
(e) Claims. U EN BizSwoop KOMEN ERMEE AKKOORD DAT ELKE HANDELAARS DIE VOORTVLOEIT UIT OF IN VERBAND IS MET DE WEBSITE BINNEN EEN (1) JAAR MOET BEGINNEN NA DE OORZAAK VAN DE HANDEL. ANDERS IS EEN DERGELIJKE OORZAAK PERMANENT VERBODEN.
14.4 Scheidbaarheid. Als een bepaling van de voorwaarden of richtlijnen onwettig, nietig of om welke reden dan ook niet afdwingbaar wordt geacht, wordt die bepaling tot een minimum beperkt of verwijderd uit de voorwaarden en heeft dit geen invloed op de geldigheid en afdwingbaarheid van de overige voorzieningen.
14.5 Overdracht. De Voorwaarden en gerelateerde Richtlijnen, en alle rechten en licenties die hieronder worden verleend, mogen niet door U worden overgedragen of toegewezen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van BizSwoop, maar kunnen zonder toestemming of enige beperking worden toegewezen door BizSwoop. Elke toewijzing die in strijd met de voorwaarden wordt geprobeerd, is nietig.
14.6 Overleven. Bij beëindiging van de Voorwaarden zal elke bepaling die, naar haar aard of uitdrukkelijke voorwaarden zou blijven bestaan, een dergelijke beëindiging of verval overleven, inclusief, maar niet beperkt tot, secties 4 tot en met 6, 7.1, 7.4, 7.5 en 8 tot en met 14.
14.7 Koppen De kopverwijzingen in dit document zijn alleen voor gemaksdoeleinden, maken geen deel uit van de Voorwaarden en worden niet geacht enige bepaling hiervan te beperken of te beïnvloeden.
14.8 Volledige overeenkomst. De voorwaarden, de privacyverklaring en richtlijnen vormen de volledige overeenkomst tussen u en BizSwoop met betrekking tot het onderwerp hierin en zullen niet worden gewijzigd behalve schriftelijk, ondertekend door beide partijen, of door een wijziging van de voorwaarden, privacyverklaring of richtlijnen gemaakt door BizSwoop zoals uiteengezet in Sectie 4 hierboven. 14.9 Openbaarmakingen.

15. Ondersteuningsbeleid beschrijft welke ondersteuning u van ons kunt verwachten met betrekking tot BizSwoop Service en producten, kom meer te weten.
16. Refund Policy. We offer 2 refund policies, depending on the Product, Platform or Service.

Hoe weet ik het restitutiebeleid voor het specifieke product dat ik wil kopen?

Answer: Each product will show the refund policy on the item.


How do I know the refund policy on the specific platform or service contact I sign?

Answer: All annual and monthly contracts apply to refund clause 16.2.


Details van restitutiebeleid

16.1. Geen restitutiebeleid
Selecteer WordPress-plug-ins hebben een streng GEEN TERUGBETALINGSBELEID.

Uitzonderingsclausule: als de plug-in fouten veroorzaakt of de website crasht na installatie van de gekochte plug-in, komt u mogelijk in aanmerking voor restitutie.

Om in aanmerking te komen voor de terugbetaling, moet u een ondersteuningsverzoek indienen bij www.bizswoop.com/support en dien een ticket in met screenshots van het fout- of foutbericht en logs van de website waarop u de plug-in installeert. Er begint een ondersteuningsperiode van 7 werkdagen voor het BizSwoop-ondersteuningsteam om problemen op te lossen om de fout op de website die door de gekochte plug-in is gemaakt, op te lossen of op te lossen. Als na de 7 werkdagen periode, het BizSwoop-ondersteuningsteam heeft de fout niet verholpen of het gemelde probleem gemeld, er wordt een terugbetaling voor de aankoop verstrekt.

16.2. 7-day Refund Policy
For the 7-day refund policy, you have 7 days to evaluate and review the Product, Platform or Service. If you decide to not use the Product, Platform or Service, we offer a VOL refund.

Om de terugbetaling te ontvangen, moet u een ondersteuningsverzoek indienen bij www.bizswoop.com/support and submit a ticket, include the Order number in the support request. Our team will review the refund request for processing.

BizSwoop Servicevoorwaarden

 

De website wordt gehost in de Verenigde Staten en de hieronder aangeboden diensten worden aangeboden door BizSwoop: PO Box 1673, Winton, CA 95388; hallo@bizswoop.com.