Prospect Add-on สำหรับลูกค้าเป้าหมาย CRM

$125.00

ลองการสาธิต

เพิ่ม Google สถานที่ API เพื่อค้นหาผลลัพธ์ทางธุรกิจรวมถึงชื่อธุรกิจประเภทธุรกิจโทรศัพท์เว็บไซต์และที่อยู่ ขณะนี้ได้รับการสนับสนุนในสหรัฐอเมริกาเท่านั้น

นโยบายการคืนเงิน: ไม่มีนโยบายการคืนเงิน
ข้อกำหนดของ Add-on สำหรับลูกค้า
** สำหรับผลการค้นหา Prospect จำเป็นต้องใช้บัญชี Google Maps สถานที่ เรียนรู้เพิ่มเติม
*** คำขอรายละเอียดสถานที่กำหนดราคา - ค่าใช้จ่ายตามคำขอ + ข้อมูลที่ระบุไว้ในแผ่นราคาของ Google เรียนรู้เพิ่มเติม

Single Site License
➕ An active subscription license entitles you to
updates and support from date of purchase


📄 View Refund Policy Details

🌐 Request Special Country Level Pricing เรียนรู้เพิ่มเติม
*Not all countries & businesses are qualified for the program

รหัสสินค้า: 34572 หมวดหมู่: