Sample Print Template for Print Manager Plugin

$29.99 / !trpst#/trp-gettext>

(New) Add-on for Print Manager 🎉

Mẫu nhà phát triển - KHÔNG ĐƯỢC KHUYẾN NGHỊ CHO NGƯỜI KHÔNG PHÁT TRIỂN

Sample Print Template for Printing WooCommerce Orders with Print Manager plugin and BizPrint app

QUAN TRỌNG: Không phát triển mã, hỗ trợ tùy chỉnh mẫu hoặc hỗ trợ kỹ thuật chung được cung cấp hoặc kèm theo khi mua Mẫu Mẫu dành cho nhà phát triển.

Làm thế nào nó hoạt động. Sử dụng tài liệu dành cho nhà phát triển tại www.bizswoop.com/wp/print/developer, mẫu in mẫu là một vỏ của mẫu, cho phép bạn dễ dàng tùy chỉnh cho định dạng In ra. Thay đổi tệp html để tùy chỉnh bố cục và nội dung cho bản in ra.

Ai nên mua mẫu in mẫu. Các nhà phát triển có thể thực hiện thay đổi và sửa đổi mã, nhưng muốn tránh xây dựng cấu trúc mẫu đầy đủ từ đầu với tài liệu dành cho nhà phát triển.

Chính sách hoàn tiền: Không có chính sách hoàn tiền

Ghi chú: Hỗ trợ chỉ bao gồm HOẠT ĐỘNG PLUGIN và CẤU TRÚC MÃ SỐ MÃ.

Single Site License
➕ An active subscription license entitles you to
updates and support from date of purchase


📄 View Refund Policy Details

🌐 Request Special Country Level Pricing Tìm hiểu thêm
*Not all countries & businesses are qualified for the program

Mã: 54623-12 Danh mục: