Cổng thanh toán WC POS WooCommerce

$199.00 / !trpst#/trp-gettext>

thanh toán hàng năm

Hãy thử bản Demo

Thêm hỗ trợ cổng thanh toán WooCommerce vào POS cho phép sử dụng hàng trăm cổng thanh toán được hỗ trợ trên WooCommerce.

Khóa API sẽ được gửi trong email xác nhận đơn đặt hàng tiếp theo

7-day money-back guarantee

Single Site License
Giấy phép đăng ký cho phép bạn 1 năm
cập nhật và hỗ trợ từ ngày mua


📄 View Refund Policy Details

🌐 Request Special Country Level Pricing Tìm hiểu thêm
*Not all countries & businesses are qualified for the program

Mã: 24652 Danh mục: ,