Cần thêm chức năng đặt hàng trực tuyến cho các nhà hàng?

Kiểm tra của chúng tôi Plugin WordPress phổ biến được sử dụng để đặt hàng trực tuyến

Tải xuống phiên bản miễn phí ngay bây giờ hoặc là Mua bổ trợ ngay

This is a great option if you want to improve shopping functionality to your site. It allows customers to have access to more options for personalization and variable price points. Stores that take a lot of custom orders with a variety of options will benefit for from this plugin. It reduces email conversations with the customer and puts all of the orders in one single place.

Bổ trợ sản phẩm WooCommerce: Tạo Bổ trợ sản phẩm tùy chỉnh cho các sản phẩm WooCommerce để mở rộng Tùy chọn sản phẩm cho khách hàng.
Thanh toán sản phẩm Bổ trợ WooCommerce: Tạo Bổ trợ Thanh toán Sản phẩm Tùy chỉnh cho WooCommerce trên Giỏ hàng & Thanh toán để Mở rộng Tùy chọn cho Khách hàng.

Plug-in App Screenshots – Product Add-ons

Plug-in App Screenshots – Product Checkout Add-ons


Tải xuống phiên bản miễn phí ngay bây giờ hoặc là Mua bổ trợ ngay

 

Chúng tôi cũng cung cấp cập nhật ứng dụng bổ trợ trực tiếp vào hộp thư đến của bạn, MIỄN PHÍ!